Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Procesní obstrukce v judikatuře

Název:Procesní obstrukce v judikatuře
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/14787
Zkratka události:CV
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:
Zásada zákazu zneužití práva x důsledné využívání procesních práv:
? výjimečnost případů, kdy lze prokázat zneužití práva a nepřiznat právní účinky určitému jednání účastníka řízení (dotčené osoby)
? procesní obstrukce zejména ze strany obviněných z přestupku a jejich zmocněnců
? šikanózní žádosti o informace, podněty, stížnosti, případně další druhy podání
? využívání práv ekologickými spolky a správné postupy správních orgánů.
Námitky podjatosti:
? vůči všem úředním osobám správního orgánu, vůči úředním osobám, které se na výkonu pravomoci v konkrétním řízení zjevně nepodílejí, námitky založené na účelových spekulacích ("obec příjemce pokuty" apod.), otázka tzv. systémového rizika podjatosti při rozhodování orgánů ÚSC
? v případě odvolání proti usnesení o námitce podjatosti není nutno čekat na PM rozhodnutí.
Plné moci, vady a domnělé vady, neakceptace zmocněnce ze zahraniční, nezletilý "zmocněnec":
? prosté kopie a skeny plných mocí, plná moc bez podpisu zmocnitele, specifikace rozsahu zmocnění, výzvy k odstranění vad (doručovat zmocněnci, nebo zmocniteli?)
? volba zmocněnce v zahraničí, jemuž se nedaří doručovat, úkony nezletilého "zmocněnce".
Doručování účastníkům řízením, zmocněncům, substitutům, doručování úkonů účastníků:
? trvalý pobyt na adrese obecního úřadu (ohlašovny), účelová (krátkodobá) změna adresy trvalého pobytu, zpřístupnění DS "těsně" před vydáním a doručením rozhodnutím
? volba elektronické adresy pro doručování včetně adresy s diakritikou, typy situací
? doručovat zmocněnci, nikoli jeho substitutovi
? pravidla pro počítání času (poslední den lhůty So, Ne, svátek), vztah k procesním úkonům účastníků, případně správního orgánu.
Právo na tlumočníka, jednací jazyk:
? jazyková práva každého, jazyková práva národnostních menšin, kdo obstará tlumočníka, kdo hradí náklady.
Ústní jednání, předvolání k ÚJ, omluvy, projednání v nepřítomnosti:
? obligatorní ÚJ k projednání přestupku, ÚJ jako prostor pro realizaci práv x ÚJ, kdy osobní účast obviněného je nutná ke zjištění stavu věci
? bohatá judikatura k omluvám obviněných a zmocněnců, kdy lze omluvy neakceptovat.
Vadná podání (zejména blanketní odvolání), výzvy správního orgánu k odstranění nedostatků podání, doplňování ze strany účastníků (jejich zástupců):
? pravé a "nepravé" blanketní odvolání, potvrzování podání učiněných prostým e-mailem do 5 dnů (např. zásilkou podanou v zahraničí).
Návrhy na provedení důkazů, zpochybňování provedení důkazů, úřední záznam, právo obviněného vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí:
nadbytečné, účelové, spekulativní návrhy na provedení důkazů (nutno řádně odůvodnit, proč jim nevyhověno), námitky nepoužitelnosti úředních záznamů jako podkladů pro rozhodnutí, námitiky vůči absenci postupu podle § 36 odst. 3 správního řádu.
Kontaktní osoba:Jana Činčárová, tel. 564 602 151
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:16.02.2017 Od: 09:00 Do: 14:00

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce II. stupně
Obce III. stupně

Druh události:Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina